Các thông tin quan trọng

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tóm tắt không quá 300 từ. Văn bản dùng Microsoft Word font Unicode. Tên bài dùng font Times New Roman 14 đậm, căn giữa. Tên tác giả dùng font Time New Roman 11 đậm, căn giữa, viết ngay sau tên bài. Cơ quan, địa chỉ và email dùng font Time New Roman 11 nghiêng căn trái, viết ngay sau tên tác giả.

Báo cáo toàn văn

Báo cáo toàn văn không quá 10 trang (có hướng dẫn chi tiết trình bày báo cáo toàn văn riêng).

Ngôn ngữ      

Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh

Tuyển tập công trình khoa học

Các báo cáo được trình bày ở Hội nghị và được phản biện độc lập đồng ý sẽ được đăng trong Tuyển tập Hội nghị có mã số ấn phẩm ISBN. Các báo cáo có chất lượng tốt và viết bằng tiếng Anh sẽ được chọn đăng trong số đặc biệt của Vietnam Journal of Mechanics trong năm 2024.

Lệ phí

Hội nghị phí:    500.000 đ (bao gồm tài liệu, văn phòng phẩm, ăn trưa, cafe giữa giờ).

Phí xuất bản (bắt buộc): 300.000 đ/bài báo (bao gồm phản biện và bản mềm tuyển tập có chỉ số xuất bản ISBN, phí này không bao gồm bản in).

Phí nhận bản in (không bắt buộc): 200.000 đ/bản (tácgiả/độc giả có nhu cầu cần phải đăng ký với Ban tổ chức).

Các mốc thời gian quan trọng

Từ 01/11/2023 đến 29/02/2024: Đăng ký tham dự, gửi báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn:        

Từ 01/03 đến 31/03/2024: Nhận giấy mời tham dự hội nghị.

Từ 01/03/2024: Nộp hội nghị phí.

Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541
>