Phân tích trạng thái ứng suất của vỏ trụ FGM với các điều kiện biên khác nhau theo lý thuyết vỏ kiểu quasi-3D


Trần Văn Hùng 1, Trần Ngọc Đoàn 1, Nguyễn Trường Thanh 2
1 - Học viện Kỹ thuật Quân sự
2 - Viện tên lửa, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     232
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết tính toán vỏ trụ bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) sử dụng lý thuyết biến dạng trượt bậc cao kiểu Quasi-3D, có tính đến ảnh hưởng của ứng suất cắt theo phương pháp tuyến. Vỏ trụ kín FGM đối xứng trục có quy luật phân bố thể tích vật liệu theo hàm lũy thừa. Trường chuyển vị được phân tích dưới dạng đa thức, chuyển vị mặt phân tích theo đa thức bậc ba, chuyển vị pháp ngang – đa thức bậc hai theo chiều dày vỏ. Trong bài báo trình bày kết phân tích trạng thái ứng suất của vỏ trụ dưới tác dụng của tải trọng ngoài với các điều kiện biên khác nhau. Mô hình toán học và chương trình tính toán được so sánh kiểm chứng với các kết qảu đã công bố.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Phân tích trạng thái ứng suất của vỏ trụ FGM với các điều kiện biên khác nhau theo lý thuyết vỏ kiểu quasi-3D Report description: Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết tính toán vỏ trụ bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) sử dụng lý thuyết biến dạng trượt bậc cao kiểu Quasi-3D, có tính đến ảnh hưởng của ứng suất cắt theo phương pháp tuyến. Vỏ trụ kín FGM đối xứng trục có quy luật phân bố thể tích vật liệu theo hàm lũy thừa. Trường chuyển vị được phân tích dưới dạng đa thức, chuyển vị mặt phân tích theo đa thức bậc ba, chuyển vị pháp ngang – đa thức bậc hai theo chiều dày vỏ. Trong bài báo trình bày kết phân tích trạng thái ứng suất của vỏ trụ dưới tác dụng của tải trọng ngoài với các điều kiện biên khác nhau. Mô hình toán học và chương trình tính toán được so sánh kiểm chứng với các kết qảu đã công bố.


Phan tich trang thai ung suat cua vo tru FGM voi cac dieu kien bien khac nhau theo ly thuyet vo kieu quasi-3D


Bai bao trinh bay co so ly thuyet tinh toan vo tru bang vat lieu co co tinh bien thien (FGM) su dung ly thuyet bien dang truot bac cao kieu Quasi-3D, co tinh den anh huong cua ung suat cat theo phuong phap tuyen. Vo tru kin FGM doi xung truc co quy luat phan bo the tich vat lieu theo ham luy thua. Truong chuyen vi duoc phan tich duoi dang da thuc, chuyen vi mat phan tich theo da thuc bac ba, chuyen vi phap ngang – da thuc bac hai theo chieu day vo. Trong bai bao trinh bay ket phan tich trang thai ung suat cua vo tru duoi tac dung cua tai trong ngoai voi cac dieu kien bien khac nhau. Mo hinh toan hoc va chuong trinh tinh toan duoc so sanh kiem chung voi cac ket qau da cong bo.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541