Điều khiển cân bằng hệ hụt dẫn động sử dụng Đại số gia tử


Bùi Hải Lê 1, Phạm Minh Nam 1, Nguyễn Thái Tất Hoàn 1, Bùi Thanh Lâm 2
1 - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
2 - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     122
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Cơ cấu con lắc ngược đặt trên xe là một hệ hụt dẫn động phi tuyến thường được dùng như một đối tượng nghiên cứu tiêu chuẩn và điển hình trong điều khiển. Lý thuyết Đại số gia tử (Hedge Algebras - HA) được phát triển từ năm 1990 với nhiều ưu điểm và đã được ứng dụng vào điều khiển từ năm 2008. Trong bộ điều khiển dựa trên Đại số gia tử (Hedge algebras based controller - HAC), các giá trị ngôn ngữ trong cơ sở luật có thể được thay thế tương đương bằng các giá trị ánh xạ ngữ nghĩa định lượng (semantically quantifying mapping – SQM) và vì vậy cơ sở luật có thể được biểu diễn dưới dạng một lưới số 3 chiều. Trong báo cáo này, bài toán điều khiển cân bằng hệ con lắc ngược – xe sử dụng Đại số gia tử được trình bày, trong đó các biến điều khiển thành phần thu được từ bốn bộ điều khiển một đầu vào – một đầu ra cho mỗi biến trạng thái sẽ được kết hợp để thu được biến điều khiển chung cho hệ.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Điều khiển cân bằng hệ hụt dẫn động sử dụng Đại số gia tử Report description: Cơ cấu con lắc ngược đặt trên xe là một hệ hụt dẫn động phi tuyến thường được dùng như một đối tượng nghiên cứu tiêu chuẩn và điển hình trong điều khiển. Lý thuyết Đại số gia tử (Hedge Algebras - HA) được phát triển từ năm 1990 với nhiều ưu điểm và đã được ứng dụng vào điều khiển từ năm 2008. Trong bộ điều khiển dựa trên Đại số gia tử (Hedge algebras based controller - HAC), các giá trị ngôn ngữ trong cơ sở luật có thể được thay thế tương đương bằng các giá trị ánh xạ ngữ nghĩa định lượng (semantically quantifying mapping – SQM) và vì vậy cơ sở luật có thể được biểu diễn dưới dạng một lưới số 3 chiều. Trong báo cáo này, bài toán điều khiển cân bằng hệ con lắc ngược – xe sử dụng Đại số gia tử được trình bày, trong đó các biến điều khiển thành phần thu được từ bốn bộ điều khiển một đầu vào – một đầu ra cho mỗi biến trạng thái sẽ được kết hợp để thu được biến điều khiển chung cho hệ.


Dieu khien can bang he hut dan dong su dung Dai so gia tu


Co cau con lac nguoc dat tren xe la mot he hut dan dong phi tuyen thuong duoc dung nhu mot doi tuong nghien cuu tieu chuan va dien hinh trong dieu khien. Ly thuyet Dai so gia tu (Hedge Algebras - HA) duoc phat trien tu nam 1990 voi nhieu uu diem va da duoc ung dung vao dieu khien tu nam 2008. Trong bo dieu khien dua tren Dai so gia tu (Hedge algebras based controller - HAC), cac gia tri ngon ngu trong co so luat co the duoc thay the tuong duong bang cac gia tri anh xa ngu nghia dinh luong (semantically quantifying mapping – SQM) va vi vay co so luat co the duoc bieu dien duoi dang mot luoi so 3 chieu. Trong bao cao nay, bai toan dieu khien can bang he con lac nguoc – xe su dung Dai so gia tu duoc trinh bay, trong do cac bien dieu khien thanh phan thu duoc tu bon bo dieu khien mot dau vao – mot dau ra cho moi bien trang thai se duoc ket hop de thu duoc bien dieu khien chung cho he.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541