Cách tiếp cận đối ngẫu cho bài toán phân tích và điều khiển dao động


Nguyễn Đông Anh 1, Nguyễn Như Hiếu 1, Nguyễn Ngọc Linh 2, Phan Thị Trà My 1, Nguyễn Xuân Nguyên 3, Nguyễn Cao Thắng 1
1 - Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
2 - Trường Đại học Thủy lợi
3 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Email: [email protected]; [email protected]
Điện thoại:
    0     136
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Phân tích và điều khiển dao động có vai trò rất quan trọng nhằm duy trì hiệu năng, chất lượng, tuổi thọ của các công trình, thiết bị. Đây là bài toán phi tuyến khó, phức tạp và chỉ một số trường hợp đặc biệt cho phép nhận được lời giải chính xác. Bởi vậy, cần xây dựng những phương pháp xấp xỉ dễ ứng dụng và cho phép nhận được kết quả có độ chính xác hợp lý. <BR /> Gần đây, quan điểm đối ngẫu đã được đề xuất để nghiên cứu đáp ứng của các hệ phi tuyến. Ý tưởng cơ bản của quan điểm đối ngẫu là sự xem xét vấn đề theo hai khía cạnh khác nhau, thường là đối ngược với nhau, để giúp cho việc nghiên cứu được cân bằng và phù hợp hơn. Báo cáo giới thiệu một số kết quả nổi bật khi áp dụng cách tiếp cận đối ngẫu cho bài toán phân tích và điều khiển dao động. Qua đó đề xuất một số khả năng phát triển tiếp của kỹ thuật đối ngẫu. Trước hết hai kỹ thuật đối ngẫu khác nhau được phát triển cho phương pháp tuyến tính hóa tương đương và ứng dụng của chúng trong bài toán phân tích và điều khiển dao động. Việc áp dụng tính toán, khảo sát số với nhiều hệ dao động khác nhau cho thấy kỹ thuật đối ngẫu có độ chính xác cao khi hệ có tính phi tuyến mạnh. Báo cáo mở ra khả năng phát triển của kỹ thuật đối ngẫu trong phương pháp tuyến tính hóa tương đương cho các bài toán động lực khác. <BR />

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Cách tiếp cận đối ngẫu cho bài toán phân tích và điều khiển dao động Report description: Phân tích và điều khiển dao động có vai trò rất quan trọng nhằm duy trì hiệu năng, chất lượng, tuổi thọ của các công trình, thiết bị. Đây là bài toán phi tuyến khó, phức tạp và chỉ một số trường hợp đặc biệt cho phép nhận được lời giải chính xác. Bởi vậy, cần xây dựng những phương pháp xấp xỉ dễ ứng dụng và cho phép nhận được kết quả có độ chính xác hợp lý. <BR /> Gần đây, quan điểm đối ngẫu đã được đề xuất để nghiên cứu đáp ứng của các hệ phi tuyến. Ý tưởng cơ bản của quan điểm đối ngẫu là sự xem xét vấn đề theo hai khía cạnh khác nhau, thường là đối ngược với nhau, để giúp cho việc nghiên cứu được cân bằng và phù hợp hơn. Báo cáo giới thiệu một số kết quả nổi bật khi áp dụng cách tiếp cận đối ngẫu cho bài toán phân tích và điều khiển dao động. Qua đó đề xuất một số khả năng phát triển tiếp của kỹ thuật đối ngẫu. Trước hết hai kỹ thuật đối ngẫu khác nhau được phát triển cho phương pháp tuyến tính hóa tương đương và ứng dụng của chúng trong bài toán phân tích và điều khiển dao động. Việc áp dụng tính toán, khảo sát số với nhiều hệ dao động khác nhau cho thấy kỹ thuật đối ngẫu có độ chính xác cao khi hệ có tính phi tuyến mạnh. Báo cáo mở ra khả năng phát triển của kỹ thuật đối ngẫu trong phương pháp tuyến tính hóa tương đương cho các bài toán động lực khác. <BR />


Cach tiep can doi ngau cho bai toan phan tich va dieu khien dao dong


Phan tich va dieu khien dao dong co vai tro rat quan trong nham duy tri hieu nang, chat luong, tuoi tho cua cac cong trinh, thiet bi. Day la bai toan phi tuyen kho, phuc tap va chi mot so truong hop dac biet cho phep nhan duoc loi giai chinh xac. Boi vay, can xay dung nhung phuong phap xap xi de ung dung va cho phep nhan duoc ket qua co do chinh xac hop ly. <BR /> Gan day, quan diem doi ngau da duoc de xuat de nghien cuu dap ung cua cac he phi tuyen. Y tuong co ban cua quan diem doi ngau la su xem xet van de theo hai khia canh khac nhau, thuong la doi nguoc voi nhau, de giup cho viec nghien cuu duoc can bang va phu hop hon. Bao cáo gioi thieu mot so ket qua noi bat khi ap dung cach tiep can doi ngau cho bai toan phan tich va dieu khien dao dong. Qua do dè xuát mot so kha nang phat trien tiep cua kỹ thuạt dói ngãu. Truoc het hai kỹ thuạt dói ngãu khac nhau duoc phat trien cho phuong pháp tuyén tính hóa tuong duong va ung dung cua chung trong bài toán phan tich va dieu khien dao dong. Viẹc áp dụng tính toán, khảo sát so vói nhieu he dao dong khac nhau cho thay kỹ thuạt doi ngau có do chinh xac cao khi he co tinh phi tuyen manh. Bao cao mo ra kha nang phat trien cua kỹ thuạt dói ngãu trong phuong pháp tuyén tính hóa tuong duong cho cac bai toan dong luc khac. <BR />
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541