Về bài toán điều khiển phản hồi cho ánh xạ Hénon


Nguyễn Như Hiếu 1, Phạm Ngọc Chung 2
1 - Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 - Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đức Thắng
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     187
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Bài toán điều khiển hệ hỗn độn có tiềm năng ứng dụng lớn trong nhiều ngành khoa học và kỹ thuật khác nhau. Trong bài báo này, các tác giả nghiên cứu về bài toán điều khiển phản hồi cho ánh xạ rời rạc Hénon. Hệ này có tính chất hỗn độn ở một số dải tham số của biến đổi Hénon. Các đặc tính về ổn định của hệ với chu kỳ 1-tuần hoàn, 2-tuần hoàn và p-tuần hoàn được chỉ ra trong biểu đồ rẽ nhánh của hệ.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Về bài toán điều khiển phản hồi cho ánh xạ Hénon Report description: Bài toán điều khiển hệ hỗn độn có tiềm năng ứng dụng lớn trong nhiều ngành khoa học và kỹ thuật khác nhau. Trong bài báo này, các tác giả nghiên cứu về bài toán điều khiển phản hồi cho ánh xạ rời rạc Hénon. Hệ này có tính chất hỗn độn ở một số dải tham số của biến đổi Hénon. Các đặc tính về ổn định của hệ với chu kỳ 1-tuần hoàn, 2-tuần hoàn và p-tuần hoàn được chỉ ra trong biểu đồ rẽ nhánh của hệ.


Ve bai toan dieu khien phan hoi cho anh xa Henon


Bai toan dieu khien he hon don co tiem nang ung dung lon trong nhieu nganh khoa hoc va ky thuat khac nhau. Trong bai bao nay, cac tac gia nghien cuu ve bai toan dieu khien phan hoi cho anh xa roi rac Henon. He nay co tinh chat hon don o mot so dai tham so cua bien doi Henon. Cac dac tinh ve on dinh cua he voi chu ky 1-tuan hoan, 2-tuan hoan va p-tuan hoan duoc chi ra trong bieu do re nhanh cua he.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541