Dự báo khai thác mỏ dầu khí dựa trên phân tích dữ liệu sử dụng thuật toán học máy


Nguyễn Thế Đức 1, Phùng Quang Hiệp 2
1 - Viện Dầu khí Việt Nam
2 - Trường Đại học Công nghệ
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     224
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Mô hình và kết quả dự báo khai thác mỏ dầu khí đặc biệt cần thiết cho công việc quản lý - điều hành mỏ. Phương pháp dự báo khai thác sử dụng mô hình thủy động lực học mô phỏng dòng chảy trong vỉa và qua các giếng dựa trên thông số vỉa, giếng và chất lưu là phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, chất lượng dự báo của mô hình mô phỏng thủy động lực học phụ thuộc quá nhiều tham số không chắc chắn. Xu hướng dự báo dựa trên phân tích dữ liệu khai thác – dạng dữ liệu tin cậy nhất của mỏ dầu khí – được phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây cùng với sự phát triển của các thuật toán học máy và năng lực máy tính. Báo cáo trình bày việc nghiên cứu phát triển phương pháp dự báo khai thác mỏ dầu khí dựa trên phân tích dữ liệu sử dụng thuật toán học máy dạng Máy véc tơ hỗ trợ (Support Vector Machine). Cơ sở phương pháp, dữ liệu đầu vào và công cụ thực hiện được trình bày. Phương pháp được áp dụng với mỏ thực tế và so sánh với phương pháp mô phỏng thủy động lực học. Kết quả áp dụng và so sánh cho thấy hiệu quả và tiềm năng áp dụng của phương pháp dự báo khai thác bằng phân tích dữ liệu sử dụng thuật toán học máy.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Dự báo khai thác mỏ dầu khí dựa trên phân tích dữ liệu sử dụng thuật toán học máy Report description: Mô hình và kết quả dự báo khai thác mỏ dầu khí đặc biệt cần thiết cho công việc quản lý - điều hành mỏ. Phương pháp dự báo khai thác sử dụng mô hình thủy động lực học mô phỏng dòng chảy trong vỉa và qua các giếng dựa trên thông số vỉa, giếng và chất lưu là phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, chất lượng dự báo của mô hình mô phỏng thủy động lực học phụ thuộc quá nhiều tham số không chắc chắn. Xu hướng dự báo dựa trên phân tích dữ liệu khai thác – dạng dữ liệu tin cậy nhất của mỏ dầu khí – được phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây cùng với sự phát triển của các thuật toán học máy và năng lực máy tính. Báo cáo trình bày việc nghiên cứu phát triển phương pháp dự báo khai thác mỏ dầu khí dựa trên phân tích dữ liệu sử dụng thuật toán học máy dạng Máy véc tơ hỗ trợ (Support Vector Machine). Cơ sở phương pháp, dữ liệu đầu vào và công cụ thực hiện được trình bày. Phương pháp được áp dụng với mỏ thực tế và so sánh với phương pháp mô phỏng thủy động lực học. Kết quả áp dụng và so sánh cho thấy hiệu quả và tiềm năng áp dụng của phương pháp dự báo khai thác bằng phân tích dữ liệu sử dụng thuật toán học máy.


Du bao khai thac mo dau khi dua tren phan tich du lieu su dung thuat toan hoc may


Mo hinh va ket qua du bao khai thac mo dau khi dac biet can thiet cho cong viec quan ly - dieu hanh mo. Phuong phap du bao khai thac su dung mo hinh thuy dong luc hoc mo phong dong chay trong via va qua cac gieng dua tren thong so via, gieng va chat luu la phuong phap truyen thong. Tuy nhien, chat luong du bao cua mo hinh mo phong thuy dong luc hoc phu thuoc qua nhieu tham so khong chac chan. Xu huong du bao dua tren phan tich du lieu khai thac – dang du lieu tin cay nhat cua mo dau khi – duoc phat trien manh me trong thoi gian gan day cung voi su phat trien cua cac thuat toan hoc may va nang luc may tinh. Bao cao trinh bay viec nghien cuu phat trien phuong phap du bao khai thac mo dau khi dua tren phan tich du lieu su dung thuat toan hoc may dang May vec to ho tro (Support Vector Machine). Co so phuong phap, du lieu dau vao va cong cu thuc hien duoc trinh bay. Phuong phap duoc ap dung voi mo thuc te va so sanh voi phuong phap mo phong thuy dong luc hoc. Ket qua ap dung va so sanh cho thay hieu qua va tiem nang ap dung cua phuong phap du bao khai thac bang phan tich du lieu su dung thuat toan hoc may.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541