Tính toán ngập lụt ở vùng ven biển Quảng Ninh theo một số kịch bản biến đổi khí hậu


Trương Mạnh Chiến 1, Dương Công Điển 1, Trần Thu Hà 2, Đinh Văn Mạnh 1
1 - Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 - Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ninh
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     118
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Quảng Ninh là một trong các tỉnh ven biển Việt Nam chịu nhiều nguy cơ và dễ tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu (BDKH). Những biểu hiện tác động của BDKH là gây ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở, xâm nhập mặn... đe dọa đời sống của người dân, ảnh hưởng đến sản xuất trong khu vực. Điều đó đặt ra nhiệm vụ quan trọng là đánh giá được những biến động về điều kiện khí hậu tự nhiên do BDKH để phục vụ việc lập kế hoạch thích ứng và đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất của BDKH là nước biển dâng. Do đó việc tính toán dự báo ngập lụt theo một số kịch bản là cấp thiết. Trong báo cáo này đã sử dụng mô hình Delft 3D để tính toán mô phỏng ngập lụt ở vùng ven biển Quảng Ninh trong giai đoạn 2020-2100 theo các kịch bản: trung bình thấp RCP4.5, kịch bản cao RCP8.5 do bộ Tài nguyên và Môi trường công bố. Tương ứng với các kịch bản BĐKH khác nhau, tác giả đã tính toán đưa ra diện tích đất ngập lụt cho mỗi kịch bản để từ đó ta thấy được các mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ khác nhau tùy vào các mốc năm. Qua các kết quả tính toán ta thấy, khi mực nước biển càng dâng cao, thì diện tích đất bị ngập lụt ở Quảng Ninh càng tăng, các địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất do ngập lụt là các khu vực ven biển như Móng Cái, Hải Hà...

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Tính toán ngập lụt ở vùng ven biển Quảng Ninh theo một số kịch bản biến đổi khí hậu Report description: Quảng Ninh là một trong các tỉnh ven biển Việt Nam chịu nhiều nguy cơ và dễ tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu (BDKH). Những biểu hiện tác động của BDKH là gây ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở, xâm nhập mặn... đe dọa đời sống của người dân, ảnh hưởng đến sản xuất trong khu vực. Điều đó đặt ra nhiệm vụ quan trọng là đánh giá được những biến động về điều kiện khí hậu tự nhiên do BDKH để phục vụ việc lập kế hoạch thích ứng và đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất của BDKH là nước biển dâng. Do đó việc tính toán dự báo ngập lụt theo một số kịch bản là cấp thiết. Trong báo cáo này đã sử dụng mô hình Delft 3D để tính toán mô phỏng ngập lụt ở vùng ven biển Quảng Ninh trong giai đoạn 2020-2100 theo các kịch bản: trung bình thấp RCP4.5, kịch bản cao RCP8.5 do bộ Tài nguyên và Môi trường công bố. Tương ứng với các kịch bản BĐKH khác nhau, tác giả đã tính toán đưa ra diện tích đất ngập lụt cho mỗi kịch bản để từ đó ta thấy được các mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ khác nhau tùy vào các mốc năm. Qua các kết quả tính toán ta thấy, khi mực nước biển càng dâng cao, thì diện tích đất bị ngập lụt ở Quảng Ninh càng tăng, các địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất do ngập lụt là các khu vực ven biển như Móng Cái, Hải Hà...


Tinh toan ngap lut o vung ven bien Quang Ninh theo mot so kich ban bien doi khi hau


Quang Ninh la mot trong cac tinh ven bien Viet Nam chiu nhieu nguy co va de ton thuong do tac dong cua bien doi khi hau (BDKH). Nhung bieu hien tac dong cua BDKH la gay ra ngap lut, lu quet, sat lo, xam nhap man... de doa doi song cua nguoi dan, anh huong den san xuat trong khu vuc. Dieu do dat ra nhiem vu quan trong la danh gia duoc nhung bien dong ve dieu kien khi hau tu nhien do BDKH de phuc vu viec lap ke hoach thich ung va dua ra cac giai phap ung pho kip thoi. Mot trong nhung bieu hien ro net nhat cua BDKH la nuoc bien dang. Do do viec tinh toan du bao ngap lut theo mot so kich ban la cap thiet. Trong bao cao nay da su dung mo hinh Delft 3D de tinh toan mo phong ngap lut o vung ven bien Quang Ninh trong giai doan 2020-2100 theo cac kich ban: trung binh thap RCP4.5, kich ban cao RCP8.5 do bo Tai nguyen va Moi truong cong bo. Tuong ung voi cac kich ban BDKH khac nhau, tac gia da tinh toan dua ra dien tich dat ngap lut cho moi kich ban de tu do ta thay duoc cac muc do anh huong nang nhe khac nhau tuy vao cac moc nam. Qua cac ket qua tinh toan ta thay, khi muc nuoc bien cang dang cao, thi dien tich dat bi ngap lut o Quang Ninh cang tang, cac dia phuong bi anh huong nhieu nhat do ngap lut la cac khu vuc ven bien nhu Mong Cai, Hai Ha...
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541