Ảnh hưởng của tham số kết cấu đến hiệu quả điều khiển của HAC trong điều khiển trượt dao động kết cấu


Lê Tùng Anh 1, Bùi Hải Lê 1, Bùi Văn Bình 2
1 - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2 - Trường Đại học Điện lực
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     130
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Điều khiển trượt (SMC) được biết đến như một phương pháp phổ biến trong các phương pháp điều khiển. Phương pháp điều khiển mờ - trượt (FSMC) thường được sử dụng để giảm hiện tượng “chattering”, thay đổi mạnh của tham số điều khiển, xung quanh bề mặt trượt trong chế độ điều khiển trượt. Trong lý thuyết Đại số gia tử (Hedge Algebras - HA), trật tự các mối quan hệ giữa các giá trị ngôn ngữ của mỗi biến ngôn ngữ luôn được đảm bảo và các giá trị này được xác định bằng ánh xạ ngữ nghĩa định lượng dựa trên một vài tham số mờ của mỗi biến ngôn ngữ thay vì sử dụng các tập mờ. Trong bài báo này, các tác giả sẽ nghiên cứu ảnh hưởng của tham số kết cấu đến hiệu quả điều khiển của HAC trong điều khiển trượt dao động kết cấu chịu tải trọng động đất.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Ảnh hưởng của tham số kết cấu đến hiệu quả điều khiển của HAC trong điều khiển trượt dao động kết cấu Report description: Điều khiển trượt (SMC) được biết đến như một phương pháp phổ biến trong các phương pháp điều khiển. Phương pháp điều khiển mờ - trượt (FSMC) thường được sử dụng để giảm hiện tượng “chattering”, thay đổi mạnh của tham số điều khiển, xung quanh bề mặt trượt trong chế độ điều khiển trượt. Trong lý thuyết Đại số gia tử (Hedge Algebras - HA), trật tự các mối quan hệ giữa các giá trị ngôn ngữ của mỗi biến ngôn ngữ luôn được đảm bảo và các giá trị này được xác định bằng ánh xạ ngữ nghĩa định lượng dựa trên một vài tham số mờ của mỗi biến ngôn ngữ thay vì sử dụng các tập mờ. Trong bài báo này, các tác giả sẽ nghiên cứu ảnh hưởng của tham số kết cấu đến hiệu quả điều khiển của HAC trong điều khiển trượt dao động kết cấu chịu tải trọng động đất.


Anh huong cua tham so ket cau den hieu qua dieu khien cua HAC trong dieu khien truot dao dong ket cau


Dieu khien truot (SMC) duoc biet den nhu mot phuong phap pho bien trong cac phuong phap dieu khien. Phuong phap dieu khien mo - truot (FSMC) thuong duoc su dung de giam hien tuong “chattering”, thay doi manh cua tham so dieu khien, xung quanh be mat truot trong che do dieu khien truot. Trong ly thuyet Dai so gia tu (Hedge Algebras - HA), trat tu cac moi quan he giua cac gia tri ngon ngu cua moi bien ngon ngu luon duoc dam bao va cac gia tri nay duoc xac dinh bang anh xa ngu nghia dinh luong dua tren mot vai tham so mo cua moi bien ngon ngu thay vi su dung cac tap mo. Trong bai bao nay, cac tac gia se nghien cuu anh huong cua tham so ket cau den hieu qua dieu khien cua HAC trong dieu khien truot dao dong ket cau chiu tai trong dong dat.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541