Cải thiện kiểm soát chất lượng môi trường phòng sạch phẫu thuật bằng CFD


Cao Quốc Bảo, Trần Kim Bằng, Trương Tích Thiện
Bộ môn Cơ Kỹ thuật, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP. HCM
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     206
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Việt Nam nằm trong những quốc gia có tỉ lệ nhiễm khuẩn phẫu thuật (NKPT) cao nhất thế giới khoảng 10,9%, NKPT là nguyên nhân kéo dài thêm thời gian nằm viện từ 5 – 20 ngày, làm tăng viện phí cho bệnh nhân và nguồn tài nguyên của bệnh viện. Vì vậy, cải thiện chất lượng môi trường phòng phẫu thuật là một trong những nhiệm vụ cần thiết mà ngành y tế cần tập trung thực hiện. Việc chọn lựa và bố trí vị trí các bộ khuếch tán khí trong công đoạn thiết kế phòng sạch có ảnh hưởng tới mật độ các hạt bụi, vi khuẩn tiếp xúc tới vết mổ bệnh nhân và độ thoải mái con người của môi trường bên trong phòng phẫu thuật. Trong nghiên cứu lần này, phần mềm ANSYS CFX được sử dụng để mô phỏng dòng không khí và theo dõi hạt trong các mô hình phòng phẫu thuật với sự bố trí và sử dụng các bộ khuếch tán khí khác nhau. Trong đó, để đảm bảo độ tin cậy của các kết quả mô phỏng, các kết quả mô phỏng sẽ được so sánh với các các kết quả khoa học đã công bố. Từ kết quả sẽ đưa ra được mô hình thiết kế cho hiệu quả tối ưu và đánh giá được mức độ thoải mái con người trong môi trường của mô hình phòng phẫu thuật mang lại.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Cải thiện kiểm soát chất lượng môi trường phòng sạch phẫu thuật bằng CFD Report description: Việt Nam nằm trong những quốc gia có tỉ lệ nhiễm khuẩn phẫu thuật (NKPT) cao nhất thế giới khoảng 10,9%, NKPT là nguyên nhân kéo dài thêm thời gian nằm viện từ 5 – 20 ngày, làm tăng viện phí cho bệnh nhân và nguồn tài nguyên của bệnh viện. Vì vậy, cải thiện chất lượng môi trường phòng phẫu thuật là một trong những nhiệm vụ cần thiết mà ngành y tế cần tập trung thực hiện. Việc chọn lựa và bố trí vị trí các bộ khuếch tán khí trong công đoạn thiết kế phòng sạch có ảnh hưởng tới mật độ các hạt bụi, vi khuẩn tiếp xúc tới vết mổ bệnh nhân và độ thoải mái con người của môi trường bên trong phòng phẫu thuật. Trong nghiên cứu lần này, phần mềm ANSYS CFX được sử dụng để mô phỏng dòng không khí và theo dõi hạt trong các mô hình phòng phẫu thuật với sự bố trí và sử dụng các bộ khuếch tán khí khác nhau. Trong đó, để đảm bảo độ tin cậy của các kết quả mô phỏng, các kết quả mô phỏng sẽ được so sánh với các các kết quả khoa học đã công bố. Từ kết quả sẽ đưa ra được mô hình thiết kế cho hiệu quả tối ưu và đánh giá được mức độ thoải mái con người trong môi trường của mô hình phòng phẫu thuật mang lại.


Cải thiẹn kiẻm soát chát luọng moi truòng phòng sạch phãu thuạt bàng CFD


Viẹt Nam nàm trong nhũng quóc gia có tỉ lẹ nhiẽm khuản phãu thuạt (NKPT) cao nhát thé giói khoảng 10,9%, NKPT là nguyen nhan kéo dài them thòi gian nàm viẹn tù 5 – 20 ngày, làm tang viẹn phí cho bẹnh nhan và nguòn tài nguyen của bẹnh viẹn. Vì vạy, cải thiẹn chát luọng moi truòng phòng phãu thuạt là mọt trong nhũng nhiẹm vụ càn thiét mà ngành y té càn tạp trung thục hiẹn. Viẹc chọn lụa và bó trí vị trí các bọ khuéch tán khí trong cong doạn thiét ké phòng sạch có ảnh huỏng tói mạt dọ các hạt bụi, vi khuản tiép xúc toi vét mỏ bẹnh nhan và dọ thoải mái con nguòi của moi truòng ben trong phòng phãu thuạt. Trong nghien cúu làn này, phàn mèm ANSYS CFX duọc sủ dụng dẻ mo phỏng dòng khong khí và theo dõi hạt trong các mo hình phòng phãu thuạt voi su bo tri va sủ dụng các bọ khuéch tán khí khác nhau. Trong dó, dẻ dảm bảo dọ tin cay cua cac ket qua mo phong, cac ket qua mo phong sẽ duọc so sánh vói các cac ket qua khoa học da cong bo. Tù két quả sẽ dua ra duọc mo hình thiét ké cho hiẹu quả tói uu và dánh giá duọc múc dọ thoải mái con nguòi trong moi truòng của mo hình phòng phãu thuạt mang lại.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541