Nghiên cứu ảnh hưởng của gờ liên kết đến tương tác đất - cốt trong tường chắn đất với cốt tự chế tạo


Châu Trường Linh, Nguyễn Thu Hà, Lê Hồng Long
Khoa Xây dựng Cầu đường, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Điện thoại:
    0     166
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Hiện nay, mạng lưới giao thông phát triển mạnh mẽ nên các công trình có chiều cao đắp lớn ngày càng nhiều. Nhờ có các ưu điểm về kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật, tường chắn có cốt được xem như là một giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề ổn định khối đất đắp. Với mục đích thể hiện sự ảnh hưởng của gờ/ngạnh liên kết đến trạng thái ứng suất, biến dạng, chuyển vị của tường chắn cót cốt, nghiên cứu đã thực hiện thí nghiệm trên nhiều loại cấp phối đất đắp trong phạm vi thành phố Đà Nẵng và kiểm chứng trên phần mềm FLAC. Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở tham khảo cho các đơn vị thiết kế, thi công, quản lý khai thác đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tối đa khả năng làm việc của vật liệu, tăng cường ổn định của tường chắn trong quá trình khai thác.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Nghiên cứu ảnh hưởng của gờ liên kết đến tương tác đất - cốt trong tường chắn đất với cốt tự chế tạo Report description: Hiện nay, mạng lưới giao thông phát triển mạnh mẽ nên các công trình có chiều cao đắp lớn ngày càng nhiều. Nhờ có các ưu điểm về kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật, tường chắn có cốt được xem như là một giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề ổn định khối đất đắp. Với mục đích thể hiện sự ảnh hưởng của gờ/ngạnh liên kết đến trạng thái ứng suất, biến dạng, chuyển vị của tường chắn cót cốt, nghiên cứu đã thực hiện thí nghiệm trên nhiều loại cấp phối đất đắp trong phạm vi thành phố Đà Nẵng và kiểm chứng trên phần mềm FLAC. Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở tham khảo cho các đơn vị thiết kế, thi công, quản lý khai thác đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tối đa khả năng làm việc của vật liệu, tăng cường ổn định của tường chắn trong quá trình khai thác.


Nghien cuu anh huong cua go lien ket den tuong tac dat - cot trong tuong chan dat voi cot tu che tao


Hien nay, mang luoi giao thong phat trien manh me nen cac cong trinh co chieu cao dap lon ngay cang nhieu. Nho co cac uu diem ve kinh te, ky thuat, my thuat, tuong chan co cot duoc xem nhu la mot giai phap hieu qua de giai quyet van de on dinh khoi dat dap. Voi muc dich the hien su anh huong cua go/nganh lien ket den trang thai ung suat, bien dang, chuyen vi cua tuong chan cot cot, nghien cuu da thuc hien thi nghiem tren nhieu loai cap phoi dat dap trong pham vi thanh pho Da Nang va kiem chung tren phan mem FLAC. Ket qua nghien cuu co the lam co so tham khao cho cac don vi thiet ke, thi cong, quan ly khai thác de xuat cac giai phap nham khai thac toi da kha nang lam viec cua vat lieu, tang cuong ỏn dịnh của tuòng chán trong qua trinh khai thac.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541