Nhận dạng những điểm không chắc chắn trong bài toán gia cố nền bằng bấc thấm (PVD)


Dương Hồng Thẩm
Khoa Kỹ Thuật Công Trình, Trường ĐH Công Nghệ Sài gòn
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     119
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Gia cố nền bằng bấc thấm (PVD) là bài toán tiêu biểu về cố kết ngang để phát triển các nghiên cứu liên quan đến cố kết của nền được gia cố bằng các chế phẩm nhân tạo khác như trụ xâm nhập, giếng cát, trụ xi măng đất … Phương trình vi phân riêng phần cai quản cố kết ngang của bấc thấm được Terzaghi đề ra cách giải tuyến tính từ 1925 cho đến nay thì có nhiều điểm có thể mở rộng, trong đó lời giải phi tuyến ngày càng được quan tâm vì mô tả sát thực quá trình cố kết. Cố kết phi tuyến có thể xét nhiều khía cạnh: a) không chắc chắn do khách quan (aleartoric uncertainties): khi đất phân lớp (biên thoát nước), thời gian chất tải theo giai đoạn (cấp tải không cố định), hoặc xét các thông số của đất biến thiên theo thời gian (hệ số thấm, hệ số cố kết, hệ số nén theo cấp áp lực…), hoặc kể đến đặc điểm do thi công (vùng xáo trộn có hệ số thấm chưa được hiểu rõ), hoặc b) không chắc chắn do chủ quan (epistemic uncertainties) như mức độ tin cậy của phương pháp giải bài toán (mô hình toán được lập, lời giải số hoặc tiếp cận bằng giải tích), tính khả áp của phương trình Carillo….Bài báo sau đây nhận dạng những điểm không chắc chắn xung quanh bài toán cố kết nền gia cố bấc thấm, lượng hóa và hướng tới tính toán độ tin cậy của một giải pháp gia cố nền bằng PVD.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Nhận dạng những điểm không chắc chắn trong bài toán gia cố nền bằng bấc thấm (PVD) Report description: Gia cố nền bằng bấc thấm (PVD) là bài toán tiêu biểu về cố kết ngang để phát triển các nghiên cứu liên quan đến cố kết của nền được gia cố bằng các chế phẩm nhân tạo khác như trụ xâm nhập, giếng cát, trụ xi măng đất … Phương trình vi phân riêng phần cai quản cố kết ngang của bấc thấm được Terzaghi đề ra cách giải tuyến tính từ 1925 cho đến nay thì có nhiều điểm có thể mở rộng, trong đó lời giải phi tuyến ngày càng được quan tâm vì mô tả sát thực quá trình cố kết. Cố kết phi tuyến có thể xét nhiều khía cạnh: a) không chắc chắn do khách quan (aleartoric uncertainties): khi đất phân lớp (biên thoát nước), thời gian chất tải theo giai đoạn (cấp tải không cố định), hoặc xét các thông số của đất biến thiên theo thời gian (hệ số thấm, hệ số cố kết, hệ số nén theo cấp áp lực…), hoặc kể đến đặc điểm do thi công (vùng xáo trộn có hệ số thấm chưa được hiểu rõ), hoặc b) không chắc chắn do chủ quan (epistemic uncertainties) như mức độ tin cậy của phương pháp giải bài toán (mô hình toán được lập, lời giải số hoặc tiếp cận bằng giải tích), tính khả áp của phương trình Carillo….Bài báo sau đây nhận dạng những điểm không chắc chắn xung quanh bài toán cố kết nền gia cố bấc thấm, lượng hóa và hướng tới tính toán độ tin cậy của một giải pháp gia cố nền bằng PVD.


Nhan dang nhung diem khong chac chan trong bai toan gia co nen bang bac tham (PVD)


Gia co nen bang bac tham (PVD) la bai toan tieu bieu ve co ket ngang de phat trien cac nghien cuu lien quan den co ket cua nen duoc gia co bang cac che pham nhan tao khac nhu tru xam nhap, gieng cat, tru xi mang dat … Phuong trinh vi phan rieng phan cai quan co ket ngang cua bac tham duoc Terzaghi de ra cach giai tuyen tinh tu 1925 cho den nay thi co nhieu diem co the mo rong, trong do loi giai phi tuyen ngay cang duoc quan tam vi mo ta sat thuc qua trinh co ket. Co ket phi tuyen co the xet nhieu khia canh: a) khong chac chan do khach quan (aleartoric uncertainties): khi dat phan lop (bien thoat nuoc), thoi gian chat tai theo giai doan (cap tai khong co dinh), hoac xet cac thong so cua dat bien thien theo thoi gian (he so tham, he so co ket, he so nen theo cap ap luc…), hoac ke den dac diem do thi cong (vung xao tron co he so tham chua duoc hieu ro), hoac b) khong chac chan do chu quan (epistemic uncertainties) nhu muc do tin cay cua phuong phap giai bai toan (mo hinh toan duoc lap, loi giai so hoac tiep can bang giai tich), tinh kha ap cua phuong trinh Carillo….Bai bao sau day nhan dang nhung diem khong chac chan xung quanh bai toan co ket nen gia co bac tham, luong hoa va huong toi tinh toan do tin cay cua mot giai phap gia co nen bang PVD.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541