Ảnh hưởng của tham số thiết kế đặc trưng đến lưu lượng lý thuyết tức thời của một loại quạt thổi Roots mới


Nguyễn Hồng Thái, Trần Ngọc Tiến, Tống Công Khánh và Nguyễn Thùy Dương
Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: [email protected], [email protected]
Điện thoại:
    0     115
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Khi ứng dụng loại bánh răng không tròn ăn khớp ngoài được hình thành trên cơ sở elip sinh lăn không trượt trên elip bánh răng để làm rotor của quạt thổi Roots thì hệ số tâm tích bánh răng (1) và tâm tích sinh (2) (còn gọi là hệ số thiết kế đặc trưng), ảnh hưởng rất lớn đến lưu lượng và hiệu suất của quạt. Trong quá trình thiết kế, để có thể lựa chọn được bộ thông số thiết kế đặc trưng tối ưu nhất (1, 2) thì cần phải có được đánh giá sự ảnh hưởng của bộ thông số này đến lưu lượng và hiệu suất của quạt. Để giải quyết vấn đề này, nhóm tác giả bài báo tiến hành thiết lập công thức giải tích tính toán lưu lượng tức thời. Từ đó tiến hành khảo sát để đưa ra được ảnh hưởng của bộ thông số thiết kế đặc trưng đến lưu lượng và hiệu suất của quạt. Ngoài ra, bài báo cũng chỉ ra một số trường hợp suy biến để minh chứng cho thấy thiết kế này có ưu điển hơn một số kết quả nghiên cứu khác đã được công bố trong nhưng năm gần đây.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Ảnh hưởng của tham số thiết kế đặc trưng đến lưu lượng lý thuyết tức thời của một loại quạt thổi Roots mới Report description: Khi ứng dụng loại bánh răng không tròn ăn khớp ngoài được hình thành trên cơ sở elip sinh lăn không trượt trên elip bánh răng để làm rotor của quạt thổi Roots thì hệ số tâm tích bánh răng (1) và tâm tích sinh (2) (còn gọi là hệ số thiết kế đặc trưng), ảnh hưởng rất lớn đến lưu lượng và hiệu suất của quạt. Trong quá trình thiết kế, để có thể lựa chọn được bộ thông số thiết kế đặc trưng tối ưu nhất (1, 2) thì cần phải có được đánh giá sự ảnh hưởng của bộ thông số này đến lưu lượng và hiệu suất của quạt. Để giải quyết vấn đề này, nhóm tác giả bài báo tiến hành thiết lập công thức giải tích tính toán lưu lượng tức thời. Từ đó tiến hành khảo sát để đưa ra được ảnh hưởng của bộ thông số thiết kế đặc trưng đến lưu lượng và hiệu suất của quạt. Ngoài ra, bài báo cũng chỉ ra một số trường hợp suy biến để minh chứng cho thấy thiết kế này có ưu điển hơn một số kết quả nghiên cứu khác đã được công bố trong nhưng năm gần đây.


Anh huong cua tham so thiet ke dac trung den luu luong ly thuyet tuc thoi cua mot loai quat thoi Roots moi


Khi ung dung loai banh rang khong tron an khop ngoai duoc hinh thanh tren co so elip sinh lan khong truot tren elip banh rang de lam rotor cua quat thoi Roots thi he so tam tich banh rang (1) va tam tich sinh (2) (con goi la he so thiet ke dac trung), anh huong rat lon den luu luong va hieu suat cua quat. Trong qua trinh thiet ke, de co the lua chon duoc bo thong so thiet ke dac trung toi uu nhat (1, 2) thi can phai co duoc danh gia su anh huong cua bo thong so nay den luu luong va hieu suat cua quat. De giai quyet van de nay, nhom tac gia bai bao tien hanh thiet lap cong thuc giai tich tinh toan luu luong tuc thoi. Tu do tien hanh khao sat de dua ra duoc anh huong cua bo thong so thiet ke dac trung den luu luong va hieu suat cua quat. Ngoai ra, bai bao cung chi ra mot so truong hop suy bien de minh chung cho thay thiet ke nay co uu dien hon mot so ket qua nghien cuu khac da duoc cong bo trong nhung nam gan day.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541