Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí đặt bánh căng đai đến tuổi thọ của bộ truyền đai thang


Trần Văn Hiệp
Khoa Cơ khí, Học viện Kỹ thuật Quân sự
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     119
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ của bộ truyền đai thang khi căng đai bằng bánh căng đai. Khảo sát ảnh hưởng của vị trí đặt bánh căng đai đến tuổi thọ của bộ truyền đai thang, từ đó xác định vị trí đặt bánh căng đai tối ưu để tuổi thọ của bộ truyền đai thang khi làm việc là cao nhất. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở cho việc thiết kế máy có sử dụng bộ truyền đai thang được căng đai bằng bánh căng đai.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí đặt bánh căng đai đến tuổi thọ của bộ truyền đai thang Report description: Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ của bộ truyền đai thang khi căng đai bằng bánh căng đai. Khảo sát ảnh hưởng của vị trí đặt bánh căng đai đến tuổi thọ của bộ truyền đai thang, từ đó xác định vị trí đặt bánh căng đai tối ưu để tuổi thọ của bộ truyền đai thang khi làm việc là cao nhất. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở cho việc thiết kế máy có sử dụng bộ truyền đai thang được căng đai bằng bánh căng đai.


Nghien cuu anh huong cua vi tri dat banh cang dai den tuoi tho cua bo truyen dai thang


Nghien cuu danh gia tuoi tho cua bo truyen dai thang khi cang dai bang banh cang dai. Khao sat anh huong cua vi tri dat banh cang dai den tuoi tho cua bo truyen dai thang, tu do xac dinh vi tri dat banh cang dai toi uu de tuoi tho cua bo truyen dai thang khi lam viec la cao nhat. Ket qua nghien cuu lam co so cho viec thiet ke may co su dung bo truyen dai thang duoc cang dai bang banh cang dai.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541