Thiết lập mô hình dự báo lưu lượng vào hồ Bản Chát phục vụ tác nghiệp trong mùa mưa lũ


Nguyễn Tuấn Anh 1, Nguyễn Tiến Cường 1, Dương Thị Thanh Hương 1, Trịnh Phương Thảo 2
1 - Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 - Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     138
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Hồ Bản Chát là một trong các hồ chứa lớn trên hệ thống sông Hồng.Việc điều hành hồ Bản Chát sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến công tác điều hành hồ Huội Quảng và hồ Sơn La. Chính vì vậy để nâng cao hiệu quả của công tác điều hành hồ phục vụ phát điện và phòng chống lũ thì rất cần có các công cụ hỗ trợ công tác dự báo lưu lượng vào hồ. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, chúng tôi thiết lập mô hình thủy văn HEC-HMS cho lưu vực hồ Bản Chát với các dữ liệu mới nhất có thể để phục vụ công tác dự báo sớm dòng chảy đến hồ trong mùa lũ. Kết quả tính toán mô phỏng của HEC-HMS đã được so sánh với các mô hình khác cho thấy có khả năng ứng dụng tốt. Mô hình này cũng đã được thử nghiệm dự báo lại cho mùa lũ năm 2018, kết quả dự báo có chỉ số NSE đạt loại tốt.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Thiết lập mô hình dự báo lưu lượng vào hồ Bản Chát phục vụ tác nghiệp trong mùa mưa lũ Report description: Hồ Bản Chát là một trong các hồ chứa lớn trên hệ thống sông Hồng.Việc điều hành hồ Bản Chát sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến công tác điều hành hồ Huội Quảng và hồ Sơn La. Chính vì vậy để nâng cao hiệu quả của công tác điều hành hồ phục vụ phát điện và phòng chống lũ thì rất cần có các công cụ hỗ trợ công tác dự báo lưu lượng vào hồ. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, chúng tôi thiết lập mô hình thủy văn HEC-HMS cho lưu vực hồ Bản Chát với các dữ liệu mới nhất có thể để phục vụ công tác dự báo sớm dòng chảy đến hồ trong mùa lũ. Kết quả tính toán mô phỏng của HEC-HMS đã được so sánh với các mô hình khác cho thấy có khả năng ứng dụng tốt. Mô hình này cũng đã được thử nghiệm dự báo lại cho mùa lũ năm 2018, kết quả dự báo có chỉ số NSE đạt loại tốt.


Thiet lap mo hinh du bao luu luong vao ho Ban Chat phuc vu tac nghiep trong mua mua lu


Ho Ban Chat la mot trong cac ho chua lon tren he thong song Hong.Viec dieu hanh ho Ban Chat se truc tiep anh huong den cong tac dieu hanh ho Huoi Quang va ho Son La. Chinh vi vay de nang cao hieu qua cua cong tac dieu hanh ho phuc vu phat dien va phong chong lu thi rat can co cac cong cu ho tro cong tac du bao luu luong vao ho. Trong khuon kho nghien cuu nay, chung toi thiet lap mo hinh thuy van HEC-HMS cho luu vuc ho Ban Chat voi cac du lieu moi nhat co the de phuc vu cong tac du bao som dong chay den ho trong mua lu. Ket qua tinh toan mo phong cua HEC-HMS da duoc so sanh voi cac mo hinh khac cho thay co kha nang ung dung tot. Mo hinh nay cung da duoc thu nghiem du bao lai cho mua lu nam 2018, ket qua du bao co chi so NSE dat loai tot.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541