Tính toán mô phỏng và tối ưu hóa thiết kế bộ ổn định điện cho thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng cơ cấu trực tiếp 5kW


Nguyễn Văn Đức, Đỗ Huy Điệp, Đặng Thế Ba
Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa, Trường Đại học công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     124
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng cơ cấu trực tiếp sử dụng máy phát tịnh tiến nam châm vĩnh cửu có ưu điểm là đơn giản, độ tin cậy cao và dễ triển khai. Tuy nhiên, sự không ổn định của công suất đầu ra là thách thức lớn nhất đối với sự phát triển của thiết bị này trong thực tế. Nghiên cứu này đã phát triển mô hình hóa, tính toán và tối ưu thiết kế và chế tạo thử nghiệm thành công bộ ổn định điện áp AC phù hợp với thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng cơ cấu trực tiếp 5KW, điện áp đầu ra 227 VAC, phù hợp cho sử dụng như dòng điện AC quy chuẩn của Việt Nam.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Tính toán mô phỏng và tối ưu hóa thiết kế bộ ổn định điện cho thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng cơ cấu trực tiếp 5kW Report description: Thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng cơ cấu trực tiếp sử dụng máy phát tịnh tiến nam châm vĩnh cửu có ưu điểm là đơn giản, độ tin cậy cao và dễ triển khai. Tuy nhiên, sự không ổn định của công suất đầu ra là thách thức lớn nhất đối với sự phát triển của thiết bị này trong thực tế. Nghiên cứu này đã phát triển mô hình hóa, tính toán và tối ưu thiết kế và chế tạo thử nghiệm thành công bộ ổn định điện áp AC phù hợp với thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng cơ cấu trực tiếp 5KW, điện áp đầu ra 227 VAC, phù hợp cho sử dụng như dòng điện AC quy chuẩn của Việt Nam.


Tinh toan mo phong va toi uu hoa thiet ke bo on dinh dien cho thiet bi chuyen doi nang luong song co cau truc tiep 5kW


Thiet bi chuyen doi nang luong song co cau truc tiep su dung may phat tinh tien nam cham vinh cuu co uu diem la don gian, do tin cay cao va de trien khai. Tuy nhien, su khong on dinh cua cong suat dau ra la thach thuc lon nhat doi voi su phat trien cua thiet bi nay trong thuc te. Nghien cuu nay da phat trien mo hinh hoa, tinh toan va toi uu thiet ke va che tao thu nghiem thanh cong bo on dinh dien ap AC phu hop voi thiet bi chuyen doi nang luong song co cau truc tiep 5KW, dien ap dau ra 227 VAC, phu hop cho su dung nhu dong dien AC quy chuan cua Viet Nam.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541