Tính toán và tối ưu hóa thiết kế máy phát điện dãy nam châm Halback cho thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng


Đỗ Huy Điệp, Nguyễn Văn Đức, Đặng Thế Ba
Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa, Trường Đại học công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     140
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Máy phát điện tịnh tiến có cấu tạo thích hợp cho phát triển các thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng cơ cấu trực tiêp. Tuy nhiên, do cơ cấu trực tiếp thường sinh ra chuyển động tương đối không lớn giữa roto và stator vì vậy gây khó khăn trong thiết kế để nâng cao sức điện động máy phát cũng như nâng cao công suất cho thiết bị. Bài báo này trình bày một trong những giải pháp nâng cao mật độ năng lượng máy phát cũng như công suất thiết bị đã được nghiên cứu và phát triển. Để nâng cao mật độ năng lượng, các thiết kế dãy nam châm Halback đã được áp dụng. Mô hình mô phỏng và tính toán tối ưu cho các dãy nam châm đã được thực hiện để đảm bảo tăng sức mạnh của từ trường trong không gian của các cuộn dây. Mô hình máy phát tương ứng cũng đã được xây dựng và phát triển, các tính toán thiết kế và tối ưu công suất cho máy phát theo các tham số cấu hình của dãy Halback cũng đã được thực hiện. Kết quả cho thấy công suất của thiết bị đã được nâng lên rõ rệt (hơn 10%) khi áp dụng thiết kế dãy Halback thay thế cho dãy nam châm thông thường trước đây.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Tính toán và tối ưu hóa thiết kế máy phát điện dãy nam châm Halback cho thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng Report description: Máy phát điện tịnh tiến có cấu tạo thích hợp cho phát triển các thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng cơ cấu trực tiêp. Tuy nhiên, do cơ cấu trực tiếp thường sinh ra chuyển động tương đối không lớn giữa roto và stator vì vậy gây khó khăn trong thiết kế để nâng cao sức điện động máy phát cũng như nâng cao công suất cho thiết bị. Bài báo này trình bày một trong những giải pháp nâng cao mật độ năng lượng máy phát cũng như công suất thiết bị đã được nghiên cứu và phát triển. Để nâng cao mật độ năng lượng, các thiết kế dãy nam châm Halback đã được áp dụng. Mô hình mô phỏng và tính toán tối ưu cho các dãy nam châm đã được thực hiện để đảm bảo tăng sức mạnh của từ trường trong không gian của các cuộn dây. Mô hình máy phát tương ứng cũng đã được xây dựng và phát triển, các tính toán thiết kế và tối ưu công suất cho máy phát theo các tham số cấu hình của dãy Halback cũng đã được thực hiện. Kết quả cho thấy công suất của thiết bị đã được nâng lên rõ rệt (hơn 10%) khi áp dụng thiết kế dãy Halback thay thế cho dãy nam châm thông thường trước đây.


Tinh toan va toi uu hoa thiet ke may phat dien day nam cham Halback cho thiet bi chuyen doi nang luong song


May phat dien tinh tien co cau tao thich hop cho phat trien cac thiet bi chuyen doi nang luong song co cau truc tiep. Tuy nhien, do co cau truc tiep thuong sinh ra chuyen dong tuong doi khong lon giua roto va stator vi vay gay kho khan trong thiet ke de nang cao suc dien dong may phat cung nhu nang cao cong suat cho thiet bi. Bai bao nay trinh bay mot trong nhung giai phap nang cao mat do nang luong may phat cung nhu cong suat thiet bi da duoc nghien cuu va phat trien. De nang cao mat do nang luong, cac thiet ke day nam cham Halback da duoc ap dung. Mo hinh mo phong va tinh toan toi uu cho cac day nam cham da duoc thuc hien de dam bao tang suc manh cua tu truong trong khong gian cua cac cuon day. Mo hinh may phat tuong ung cung da duoc xay dung va phat trien, cac tinh toan thiet ke va toi uu cong suat cho may phat theo cac tham so cau hinh cua day Halback cung da duoc thuc hien. Ket qua cho thay cong suat cua thiet bi da duoc nang len ro ret (hon 10%) khi ap dung thiet ke day Halback thay the cho day nam cham thong thuong truoc day.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541