Ứng dụng mô hình M-EBED nghiên cứu trường sóng gần bờ khu vực biển Thiên Cầm – Hà Tĩnh


Đặng Song Hà, Đinh Văn Mạnh, Phạm Thành Nam, Dương Công Điển
Viện Cơ Học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     124
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Du lịch biển là một chiến lược tốt để phát triển kinh tế đối với các tỉnh ven biển Việt Nam. Hà Tĩnh cũng là một trong số các tỉnh có nhiều bãi biển đẹp, thu hút một lượng khách du lịch khá đông đặc biệt trong các dịp nghỉ hè, mang lại một nguồn thu lớn cho kinh tế tỉnh. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình cùng với chế độ thuỷ động lực, các bãi biển của Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và khách du lịch bởi hiện tượng dòng rút. Để làm rõ hiện tượng này, trước tiên ta cần hiểu rõ trường sóng của khu vực. Nghiên cứu này tiến hành mô phỏng trường sóng vùng gần bờ khu vực bãi biển Thiên Cầm – Hà Tĩnh. Trong nghiên cứu, sự lan truyền sóng vùng gần bờ được mô phỏng lại bằng mô hình M-EBED, đây là mô hình tính toán lan truyền sóng ngẫu nhiên có xét tới hiệu ứng nhiễu xạ sóng và tiêu tán năng lượng do sóng vỡ. Mô hình được hiệu chỉnh và kiểm tra với các số liệu sóng thực đo cho kết quả khá tốt. Thông qua xử lý và phân tích số liệu, các phương án tính sóng đại diện theo các hướng chính ảnh hưởng tới khu vực nghiên cứu bao gồm sóng theo các hướng từ N đến E-SE. Kết quả tính toán trường sóng vùng gần bờ cho các phương án tính đưa ra các bức tranh tổng quan về trường sóng vùng gần bờ của khu vực nghiên cứu. Kết quả của nghiên cứu này được sử dụng trong nghiên cứu tiếp theo về khả năng xảy ra dòng rút trong khu vực.Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Ứng dụng mô hình M-EBED nghiên cứu trường sóng gần bờ khu vực biển Thiên Cầm – Hà Tĩnh Report description: Du lịch biển là một chiến lược tốt để phát triển kinh tế đối với các tỉnh ven biển Việt Nam. Hà Tĩnh cũng là một trong số các tỉnh có nhiều bãi biển đẹp, thu hút một lượng khách du lịch khá đông đặc biệt trong các dịp nghỉ hè, mang lại một nguồn thu lớn cho kinh tế tỉnh. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình cùng với chế độ thuỷ động lực, các bãi biển của Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và khách du lịch bởi hiện tượng dòng rút. Để làm rõ hiện tượng này, trước tiên ta cần hiểu rõ trường sóng của khu vực. Nghiên cứu này tiến hành mô phỏng trường sóng vùng gần bờ khu vực bãi biển Thiên Cầm – Hà Tĩnh. Trong nghiên cứu, sự lan truyền sóng vùng gần bờ được mô phỏng lại bằng mô hình M-EBED, đây là mô hình tính toán lan truyền sóng ngẫu nhiên có xét tới hiệu ứng nhiễu xạ sóng và tiêu tán năng lượng do sóng vỡ. Mô hình được hiệu chỉnh và kiểm tra với các số liệu sóng thực đo cho kết quả khá tốt. Thông qua xử lý và phân tích số liệu, các phương án tính sóng đại diện theo các hướng chính ảnh hưởng tới khu vực nghiên cứu bao gồm sóng theo các hướng từ N đến E-SE. Kết quả tính toán trường sóng vùng gần bờ cho các phương án tính đưa ra các bức tranh tổng quan về trường sóng vùng gần bờ của khu vực nghiên cứu. Kết quả của nghiên cứu này được sử dụng trong nghiên cứu tiếp theo về khả năng xảy ra dòng rút trong khu vực.Úng dụng mo hình M-EBED nghien cúu truòng sóng gàn bò khu vục biẻn Thien Càm – Hà Tĩnh


Du lịch biẻn là mọt chién luọc tót dẻ phát triẻn kinh té dói vói các tỉnh ven biẻn Viẹt Nam. Hà Tĩnh cũng là mọt trong só các tỉnh có nhièu bãi biẻn dẹp, thu hút mọt luọng khách du lịch khá dong dạc biẹt trong các dịp nghỉ hè, mang lại mọt nguòn thu lón cho kinh té tỉnh. Tuy nhien, do dièu kiẹn dịa hình cùng vói ché dọ thuỷ dọng lục, các bãi biẻn của Hà Tĩnh tièm ản nguy co mát an toàn cho nguòi dan và khách du lịch bỏi hiẹn tuọng dòng rút. Dẻ làm rõ hiẹn tuọng này, truóc tien ta càn hiẻu rõ truòng sóng của khu vục. Nghien cúu này tién hành mo phỏng truòng sóng vùng gàn bò khu vục bãi biẻn Thien Càm – Hà Tĩnh. Trong nghien cúu, sụ lan truyèn sóng vùng gàn bò duọc mo phỏng lại bàng mo hình M-EBED, day là mo hình tính toán lan truyèn sóng ngãu nhien có xét tói hiẹu úng nhiẽu xạ sóng và tieu tán nang luọng do sóng võ. Mo hình duọc hiẹu chỉnh và kiẻm tra vói các só liẹu sóng thục do cho két quả khá tót. Thong qua xu ly va phan tich so lieu, cac phuong an tinh song dai dien theo cac huong chinh anh huong toi khu vuc nghien cuu bao gom song theo cac huong tu N den E-SE. Két quả tính toán truòng sóng vùng gàn bò cho cac phuong an tinh dua ra các búc tranh tong quan vè truòng sóng vùng gàn bò của khu vục nghien cúu. Két quả của nghien cúu này duọc sủ dụng trong nghien cúu tiép theo vè khả nang xảy ra dòng rút trong khu vục.

Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541