Đánh giá khả năng chịu tải môi trường nước khu công nghiệp Tằng Loỏng Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai


Bùi Huy Hoàng, Hà Ngọc Hiến
Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     138
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Trong những năm gần đây, môi trường khu công nghiệp (KCN) Tằng Loỏng đã đến mức báo động do các hoạt động sản xuất tại các nhà máy trong KCN đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Bên cạnh vấn đề ô nhiễm về môi trường không khí, môi trường nước tại các sông suối khu vực Tằng Loỏng trong những đợt khảo sát cũng vượt ngưỡng QCVN cho phép. Do đó việc xác định sức chịu tải của môi trường nước là công việc quan trọng để xác định xem các đoạn sông suối thuộc KCN Tằng Loỏng còn có khả năng tiếp nhận các chất ô nhiễm nữa hay không, phục vụ kiểm soát chất lượng nước lưu vực sông. Mô hình QUAL2k đã được sử dụng để tính toán sức chịu tải các sông suối thuộc KCN đối với các chất BOD, COD, T-N, T-P. Các kết quả tính toán cho thấy môi trường nước KCN vẫn còn khả năng chịu tải với các chất BOD, COD tuy nhiên với T-P một số đoạn suối Trát sau hợp lưu với suối Mã Ngan và Khe Khoang vượt quá sức chịu tải; với T-N các đoạn suối Khe Chom đã vượt quá sức chịu tải. Do vậy cần phải có các biện pháp giảm tải lượng nguồn thải đổ vào các đoạn suối Trát, Mã Ngan, Khe Khoang, Khe Chom để chất lượng nước tại khu vực KCN Tằng Loỏng nằm trong giới hạn cho phép của QCVN.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Đánh giá khả năng chịu tải môi trường nước khu công nghiệp Tằng Loỏng Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Report description: Trong những năm gần đây, môi trường khu công nghiệp (KCN) Tằng Loỏng đã đến mức báo động do các hoạt động sản xuất tại các nhà máy trong KCN đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Bên cạnh vấn đề ô nhiễm về môi trường không khí, môi trường nước tại các sông suối khu vực Tằng Loỏng trong những đợt khảo sát cũng vượt ngưỡng QCVN cho phép. Do đó việc xác định sức chịu tải của môi trường nước là công việc quan trọng để xác định xem các đoạn sông suối thuộc KCN Tằng Loỏng còn có khả năng tiếp nhận các chất ô nhiễm nữa hay không, phục vụ kiểm soát chất lượng nước lưu vực sông. Mô hình QUAL2k đã được sử dụng để tính toán sức chịu tải các sông suối thuộc KCN đối với các chất BOD, COD, T-N, T-P. Các kết quả tính toán cho thấy môi trường nước KCN vẫn còn khả năng chịu tải với các chất BOD, COD tuy nhiên với T-P một số đoạn suối Trát sau hợp lưu với suối Mã Ngan và Khe Khoang vượt quá sức chịu tải; với T-N các đoạn suối Khe Chom đã vượt quá sức chịu tải. Do vậy cần phải có các biện pháp giảm tải lượng nguồn thải đổ vào các đoạn suối Trát, Mã Ngan, Khe Khoang, Khe Chom để chất lượng nước tại khu vực KCN Tằng Loỏng nằm trong giới hạn cho phép của QCVN.


Danh gia kha nang chiu tai moi truong nuoc khu cong nghiep Tang Loong Huyen Bao Thang, tinh Lao Cai


Trong nhung nam gan day, moi truong khu cong nghiep (KCN) Tang Loong da den muc bao dong do cac hoat dong san xuat tai cac nha may trong KCN da anh huong lon den cuoc song cua nguoi dan. Ben canh van de o nhiem ve moi truong khong khi, moi truong nuoc tai cac song suoi khu vuc Tang Loong trong nhung dot khao sat cung vuot nguong QCVN cho phep. Do do viec xac dinh suc chiu tai cua moi truong nuoc la cong viec quan trong de xac dinh xem cac doan song suoi thuoc KCN Tang Loong con co kha nang tiep nhan cac chat o nhiem nua hay khong, phuc vu kiem soat chat luong nuoc luu vuc song. Mo hinh QUAL2k da duoc su dung de tinh toan suc chiu tai cac song suoi thuoc KCN doi voi cac chat BOD, COD, T-N, T-P. Cac ket qua tinh toan cho thay moi truong nuoc KCN van con kha nang chiu tai voi cac chat BOD, COD tuy nhien voi T-P mot so doan suoi Trat sau hop luu voi suoi Ma Ngan va Khe Khoang vuot qua suc chiu tai; voi T-N cac doan suoi Khe Chom da vuot qua suc chiu tai. Do vay can phai co cac bien phap giam tai luong nguon thai do vao cac doan suoi Trat, Ma Ngan, Khe Khoang, Khe Chom de chat luong nuoc tai khu vuc KCN Tang Loong nam trong gioi han cho phep cua QCVN.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541