Thử nghiệm xây dựng hệ thống dự báo thuỷ lực trực tuyến dựa trên mạng thần kinh nhân tạo hồi tiếp


Nguyễn Chính Kiên, Nguyễn Thị Hằng
Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     198
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Bài báo giới thiệu về một hệ thống dự báo trực tuyến các yếu tố thuỷ lực theo thời gian thực. Hệ thống được xây dựng dưới dạng trực tuyến nhằm cung cấp thông tin cho người dùng mọi nơi, mọi lúc bằng nhiều loại thiết bị khác nhau. Số liệu đầu vào được nhập thủ công hoặc lấy tự động theo thời gian thực, sử dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo hồi tiếp RNN tính toán các kết quả đầu ra và hiển thị trực quan qua các biểu đồ và bản đồ GIS. Hệ thống đã chạy hiệu chỉnh và kiểm định cho kết quả tốt với một số lưu vực cụ thể, sẵn sàng cho việc tác nghiệp dự báo.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Thử nghiệm xây dựng hệ thống dự báo thuỷ lực trực tuyến dựa trên mạng thần kinh nhân tạo hồi tiếp Report description: Bài báo giới thiệu về một hệ thống dự báo trực tuyến các yếu tố thuỷ lực theo thời gian thực. Hệ thống được xây dựng dưới dạng trực tuyến nhằm cung cấp thông tin cho người dùng mọi nơi, mọi lúc bằng nhiều loại thiết bị khác nhau. Số liệu đầu vào được nhập thủ công hoặc lấy tự động theo thời gian thực, sử dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo hồi tiếp RNN tính toán các kết quả đầu ra và hiển thị trực quan qua các biểu đồ và bản đồ GIS. Hệ thống đã chạy hiệu chỉnh và kiểm định cho kết quả tốt với một số lưu vực cụ thể, sẵn sàng cho việc tác nghiệp dự báo.


Thu nghiem xay dung he thong du bao thuy luc truc tuyen dua tren mang than kinh nhan tao hoi tiep


Bai bao gioi thieu ve mot he thong du bao truc tuyen cac yeu to thuy luc theo thoi gian thuc. He thong duoc xay dung duoi dang truc tuyen nham cung cap thong tin cho nguoi dung moi noi, moi luc bang nhieu loai thiet bi khac nhau. So lieu dau vao duoc nhap thu cong hoac lay tu dong theo thoi gian thuc, su dung mo hinh mang than kinh nhan tao hoi tiep RNN tinh toan cac ket qua dau ra va hien thi truc quan qua cac bieu do va ban do GIS. He thong da chay hieu chinh va kiem dinh cho ket qua tot voi mot so luu vuc cu the, san sang cho viec tac nghiep du bao.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541