Mô phỏng một số kịch bản tràn dầu thành phố Hải Phòng


Lê Thị Hường, Nguyễn Thị Việt Liên, Đặng Song Hà
Viện Cơ học
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     212
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Hải Phòng là thành phố có cảng biển quốc tế, đô thị loại 1 cấp quốc gia với 125 km chiều dài bờ biển và có hai huyện đảo (Cát Bà và Bạch Long Vĩ). Với vị thế là cửa ngõ chính ra biển của Miền Bắc đồng thời nằm trong 2 tuyến hành lang và một vành đai hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, là một trong những đầu mối giao thông biển quan trọng của cả nước, có hệ thống cảng sông phát triển, vì vậy nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng rất cao. Công cụ tính toán là phần mềm OILSPILL-3D do Viện Cơ học tự xây dựng với các tính năng gọn nhẹ, dễ sử dụng và có thể chạy được trên các máy tính cá nhân phổ biến ở Việt Nam. OILSPILL-3D sử dụng phương pháp Ngẫu hành để tính sự lan truyền của hạt dầu trên cơ sở mô hình dòng chảy ba chiều có xét đến sự lan loang của vệt dầu cũng như quá trình bay hơi. Đã mô phỏng các kịch bản sự cố tràn dầu ở mức trung bình (200 tấn) từ 4 vị trí có nguy cơ cao là cảng, kho xăng dầu, khu neo đậu tàu thuyền và khu chuyển tải xăng dầu trong 2 mùa: mùa hè với trường gió Nam với vận tốc 6,2m/s và mùa đông với trường gió Đông Bắc vận tốc 6,5m/s, cho hai loại dầu phổ biến là DO và FO. Kết quả tính toán đối với cả hai mùa gió là vệt dầu đều ảnh hưởng mạnh sau 2 giờ xảy ra sự cố. Đồng thời, mức độ ảnh hưởng giữa dầu DO và FO là như nhau. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở tham khảo cho các đơn vị quản lý đưa ra quyết định ứng cứu tràn dầu khi xảy ra sự cố.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Mô phỏng một số kịch bản tràn dầu thành phố Hải Phòng Report description: Hải Phòng là thành phố có cảng biển quốc tế, đô thị loại 1 cấp quốc gia với 125 km chiều dài bờ biển và có hai huyện đảo (Cát Bà và Bạch Long Vĩ). Với vị thế là cửa ngõ chính ra biển của Miền Bắc đồng thời nằm trong 2 tuyến hành lang và một vành đai hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, là một trong những đầu mối giao thông biển quan trọng của cả nước, có hệ thống cảng sông phát triển, vì vậy nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng rất cao. Công cụ tính toán là phần mềm OILSPILL-3D do Viện Cơ học tự xây dựng với các tính năng gọn nhẹ, dễ sử dụng và có thể chạy được trên các máy tính cá nhân phổ biến ở Việt Nam. OILSPILL-3D sử dụng phương pháp Ngẫu hành để tính sự lan truyền của hạt dầu trên cơ sở mô hình dòng chảy ba chiều có xét đến sự lan loang của vệt dầu cũng như quá trình bay hơi. Đã mô phỏng các kịch bản sự cố tràn dầu ở mức trung bình (200 tấn) từ 4 vị trí có nguy cơ cao là cảng, kho xăng dầu, khu neo đậu tàu thuyền và khu chuyển tải xăng dầu trong 2 mùa: mùa hè với trường gió Nam với vận tốc 6,2m/s và mùa đông với trường gió Đông Bắc vận tốc 6,5m/s, cho hai loại dầu phổ biến là DO và FO. Kết quả tính toán đối với cả hai mùa gió là vệt dầu đều ảnh hưởng mạnh sau 2 giờ xảy ra sự cố. Đồng thời, mức độ ảnh hưởng giữa dầu DO và FO là như nhau. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở tham khảo cho các đơn vị quản lý đưa ra quyết định ứng cứu tràn dầu khi xảy ra sự cố.


Mo phong mot so kich ban tran dau thanh pho Hai Phong


Hai Phong la thanh pho co cang bien quoc te, do thi loai 1 cap quoc gia voi 125 km chieu dai bo bien va co hai huyen dao (Cat Ba va Bach Long Vi). Voi vi the la cua ngo chinh ra bien cua Mien Bac dong thoi nam trong 2 tuyen hanh lang va mot vanh dai hop tac kinh te giua Viet Nam va Trung Quoc, la mot trong nhung dau moi giao thong bien quan trong cua ca nuoc, co he thong cang song phat trien, vi vay nguy co xay ra su co tran dau tren dia ban thanh pho Hai Phong rat cao. Cong cu tinh toan la phan mem OILSPILL-3D do Vien Co hoc tu xay dung voi cac tinh nang gon nhe, de su dung va co the chay duoc tren cac may tinh ca nhan pho bien o Viet Nam. OILSPILL-3D su dung phuong phap Ngau hanh de tinh su lan truyen cua hat dau tren co so mo hinh dong chay ba chieu co xet den su lan loang cua vet dau cung nhu qua trinh bay hoi. Da mo phong cac kich ban su co tran dau o muc trung binh (200 tan) tu 4 vi tri co nguy co cao la cang, kho xang dau, khu neo dau tau thuyen va khu chuyen tai xang dau trong 2 mua: mua he voi truong gio Nam voi van toc 6,2m/s va mua dong voi truong gio Dong Bac van toc 6,5m/s, cho hai loai dau pho bien la DO va FO. Ket qua tinh toan doi voi ca hai mua gio la vet dau deu anh huong manh sau 2 gio xay ra su co. Dong thoi, muc do anh huong giua dau DO va FO la nhu nhau. Ket qua nghien cuu se la co so tham khao cho cac don vi quan ly dua ra quyet dinh ung cuu tran dau khi xay ra su co.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541