Mô phỏng tương tác của sóng nổ và kết cấu công trình biển


Trần Kim Bằng, Phạm Hải Thành, Lê Quang Tấn, Trương Tích Thiện
Bộ môn Cơ Kỹ thuật, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP. HCM
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     130
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Việc nổ giàn khoan làm cho hàng triệu thùng dầu loang ra biển gây ra hậu quả nặng nề và lâu dài cho sức khỏe con người cũng như ô nhiễm hệ sinh thái tại khu vực bị ảnh hưởng. Do vậy, việc phân tích ứng xử của giàn khoan dưới tác dụng của tải nổ là cần thiết để dự đoán những vị trí bị phá hủy nhiều nhất khi hiện tượng nổ diễn ra. Kết cấu giàn khoan trên biển được chọn làm đối tượng khảo sát dưới tác động của tải trọng nổ. Tải trọng nổ được mô hình hóa tương đương với khối lượng của thuốc nổ TNT. Trong bài báo này, nhóm tác giả đã lựa chọn phương pháp ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian) được tích hợp trong phần mềm ANSYS thay vì quy đổi tương đương về dạng tải áp suất theo thời gian. Chính vì vậy, đáp ứng của kết cấu sẽ phụ thuộc vào sự lan truyền áp suất của sóng nổ trong các môi trường lưu chất khác nhau. Mô hình vật liệu thuốc nổ TNT, không khí, thép (bao gồm thông số phá hủy) được sử dụng cho các loại đối tượng khác nhau trong quá trình mô phỏng. Những kết quả mô phỏng từ lúc kích nổ cho đến quá trình lan truyền sóng nổ cho thấy những vị trí phá hủy hoặc nguy hiểm đối với kết cấu giàn khoan.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Mô phỏng tương tác của sóng nổ và kết cấu công trình biển Report description: Việc nổ giàn khoan làm cho hàng triệu thùng dầu loang ra biển gây ra hậu quả nặng nề và lâu dài cho sức khỏe con người cũng như ô nhiễm hệ sinh thái tại khu vực bị ảnh hưởng. Do vậy, việc phân tích ứng xử của giàn khoan dưới tác dụng của tải nổ là cần thiết để dự đoán những vị trí bị phá hủy nhiều nhất khi hiện tượng nổ diễn ra. Kết cấu giàn khoan trên biển được chọn làm đối tượng khảo sát dưới tác động của tải trọng nổ. Tải trọng nổ được mô hình hóa tương đương với khối lượng của thuốc nổ TNT. Trong bài báo này, nhóm tác giả đã lựa chọn phương pháp ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian) được tích hợp trong phần mềm ANSYS thay vì quy đổi tương đương về dạng tải áp suất theo thời gian. Chính vì vậy, đáp ứng của kết cấu sẽ phụ thuộc vào sự lan truyền áp suất của sóng nổ trong các môi trường lưu chất khác nhau. Mô hình vật liệu thuốc nổ TNT, không khí, thép (bao gồm thông số phá hủy) được sử dụng cho các loại đối tượng khác nhau trong quá trình mô phỏng. Những kết quả mô phỏng từ lúc kích nổ cho đến quá trình lan truyền sóng nổ cho thấy những vị trí phá hủy hoặc nguy hiểm đối với kết cấu giàn khoan.


Mo phong tuong tac cua song no va ket cau cong trinh bien


Viec no gian khoan lam cho hang trieu thung dau loang ra bien gay ra hau qua nang ne va lau dai cho suc khoe con nguoi cung nhu o nhiem he sinh thai tai khu vuc bi anh huong. Do vay, viec phan tich ung xu cua gian khoan duoi tac dung cua tai no la can thiet de du doan nhung vi tri bi pha huy nhieu nhat khi hien tuong no dien ra. Ket cau gian khoan tren bien duoc chon lam doi tuong khao sat duoi tac dong cua tai trong no. Tai trong no duoc mo hinh hoa tuong duong voi khoi luong cua thuoc no TNT. Trong bai bao nay, nhom tac gia da lua chon phuong phap ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian) duoc tich hop trong phan mem ANSYS thay vi quy doi tuong duong ve dang tai ap suat theo thoi gian. Chinh vi vay, dap ung cua ket cau se phu thuoc vao su lan truyen ap suat cua song no trong cac moi truong luu chat khac nhau. Mo hinh vat lieu thuoc no TNT, khong khi, thep (bao gom thong so pha huy) duoc su dung cho cac loai doi tuong khac nhau trong qua trinh mo phong. Nhung ket qua mo phong tu luc kich no cho den qua trinh lan truyen song no cho thay nhung vi tri pha huy hoac nguy hiem doi voi ket cau gian khoan.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541