Áp dụng GIS và thủy văn lưu vực xác định nguy cơ lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn


Lê Như Ngà
Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     124
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Lũ quét là thiên tai xảy ra bất ngờ, gây nhiều thiệt hại về người, kinh tế-xã hội, tài nguyên và môi trường, xảy ra hàng năm tại khu vực vùng núi Việt Nam, tập trung nhiều khu vực phía Bắc, trong đó có tỉnh Bắc Kạn. Việc dự báo và cảnh báo lũ quét còn gặp nhiều khó khăn. Các bản đồ nguy cơ lũ quét cung cấp nhiều thông tin hữu ích trong việc phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại. Nghiên cứu áp dụng công nghệ GIS, đặc trưng thủy văn lưu vực để xác định nguy cơ lũ quét cho lưu vực Sông Năng, tỉnh Bắc Kạn. Thông tin về lớp phủ và đất bề mặt lưu vực được xác định từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất, tỷ lệ 1:50.000, năm 2010 và bản đồ đất, tỷ lệ 1:100.000, năm 2005. Đặc trưng địa mạo, thủy văn lưu vực được chiết xuất trực tiếp từ mô hình độ cao số, bản đồ địa hình, tỷ lệ 1:50.000, năm 2004 bằng phần mềm ArcHydro. Bản đồ nguy cơ lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn được xác định theo phương pháp chồng xếp nhân tố gây ra lũ quét gồm các đặc trưng địa mạo, tính chất lớp phủ bề mặt và đặc trưng lớp đất mặt bằng công nghệ GIS. Kết quả được kiểm chứng với các trận lũ quét xảy ra trên lưu vực từ năm 2000 đến 2017.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Áp dụng GIS và thủy văn lưu vực xác định nguy cơ lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn Report description: Lũ quét là thiên tai xảy ra bất ngờ, gây nhiều thiệt hại về người, kinh tế-xã hội, tài nguyên và môi trường, xảy ra hàng năm tại khu vực vùng núi Việt Nam, tập trung nhiều khu vực phía Bắc, trong đó có tỉnh Bắc Kạn. Việc dự báo và cảnh báo lũ quét còn gặp nhiều khó khăn. Các bản đồ nguy cơ lũ quét cung cấp nhiều thông tin hữu ích trong việc phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại. Nghiên cứu áp dụng công nghệ GIS, đặc trưng thủy văn lưu vực để xác định nguy cơ lũ quét cho lưu vực Sông Năng, tỉnh Bắc Kạn. Thông tin về lớp phủ và đất bề mặt lưu vực được xác định từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất, tỷ lệ 1:50.000, năm 2010 và bản đồ đất, tỷ lệ 1:100.000, năm 2005. Đặc trưng địa mạo, thủy văn lưu vực được chiết xuất trực tiếp từ mô hình độ cao số, bản đồ địa hình, tỷ lệ 1:50.000, năm 2004 bằng phần mềm ArcHydro. Bản đồ nguy cơ lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn được xác định theo phương pháp chồng xếp nhân tố gây ra lũ quét gồm các đặc trưng địa mạo, tính chất lớp phủ bề mặt và đặc trưng lớp đất mặt bằng công nghệ GIS. Kết quả được kiểm chứng với các trận lũ quét xảy ra trên lưu vực từ năm 2000 đến 2017.


Ap dung GIS va thuy van luu vuc xac dinh nguy co lu quet luu vuc song Nang, tinh Bac Kan


Lu quet la thien tai xay ra bat ngo, gay nhieu thiet hai ve nguoi, kinh te-xa hoi, tai nguyen va moi truong, xay ra hang nam tai khu vuc vung nui Viet Nam, tap trung nhieu khu vuc phia Bac, trong do co tinh Bac Kan. Viec du bao va canh bao lu quet con gap nhieu kho khan. Cac ban do nguy co lu quet cung cap nhieu thong tin huu ich trong viec phong tranh va giam nhe thiet hai. Nghien cuu ap dung cong nghe GIS, dac trung thuy van luu vuc de xac dinh nguy co lu quet cho luu vuc Song Nang, tinh Bac Kan. Thong tin ve lop phu va dat be mat luu vuc duoc xac dinh tu ban do hien trang su dung dat, ty le 1:50.000, nam 2010 va ban do dat, ty le 1:100.000, nam 2005. Dac trung dia mao, thuy van luu vuc duoc chiet xuat truc tiep tu mo hinh do cao so, ban do dia hinh, ty le 1:50.000, nam 2004 bang phan mem ArcHydro. Ban do nguy co lu quet luu vuc song Nang, tinh Bac Kan duoc xac dinh theo phuong phap chong xep nhan to gay ra lu quet gom cac dac trung dia mao, tinh chat lop phu be mat va dac trung lop dat mat bang cong nghe GIS. Ket qua duoc kiem chung voi cac tran lu quet xay ra tren luu vuc tu nam 2000 den 2017.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541